Tìm kiếm ebook:

Vd: giáo trình, kinh tế học, TOEIC, photoshop, lập trình C, tiểu thuyết...

Monday, June 28, 2010

Giáo trình MySQL toàn tập

Table of Contents
Preface .xx
1. General Information . 1
1.1. About This Manual 1
1.1.1. Conventions Used in This Manual 2
1.2. Overview of the MySQL Database Management System 4
1.2.1. History of MySQL 5
1.2.2. The Main Features of MySQL . 5
1.2.3. MySQL Stability 8
1.2.4. How Big MySQL Tables Can Be . 8
1.2.5. Year 2000 Compliance .10
1.3. MySQL Development Roadmap 11
1.3.1. MySQL 4.0 in a Nutshell .11
1.3.2. MySQL 4.1 in a Nutshell .13
1.3.3. MySQL 5.0: The Next Development Release 15
1.4. MySQL Information Sources 15
1.4.1. MySQL Mailing Lists .15
1.4.2. MySQL Community Support on IRC (Internet Relay Chat) 21
1.4.3. MySQL Community Support at the MySQL Forums 22
1.5. MySQL Standards Compliance .22
1.5.1. What Standards MySQL Follows 23
1.5.2. Selecting SQL Modes .23
1.5.3. Running MySQL in ANSI Mode 23
1.5.4. MySQL Extensions to Standard SQL .24
1.5.5. MySQL Differences from Standard SQL 27
1.5.6. How MySQL Deals with Constraints .32
1.5.7. Known Errors and Design Deficiencies in MySQL .35
2. Installing MySQL .41
2.1. General Installation Issues .41
2.1.1. Operating Systems Supported by MySQL .41
2.1.2. Choosing Which MySQL Distribution to Install .43
2.1.3. How to Get MySQL .54
2.1.4. Verifying Package Integrity Using MD5 Checksums or GnuPG 54
2.1.5. Installation Layouts 57
2.2. Standard MySQL Installation Using a Binary Distribution .58
2.3. Installing MySQL on Windows .58
2.3.1. Windows System Requirements 59
2.3.2. Choosing An Installation Package .60
2.3.3. Installing MySQL with the Automated Installer .60
2.3.4. Using the MySQL Installation Wizard .60
2.3.5. Using the Configuration Wizard .63
2.3.6. Installing MySQL from a noinstall Zip Archive .68
2.3.7. Extracting the Install Archive .68
2.3.8. Creating an Option File .68
2.3.9. Selecting a MySQL Server type 69
2.4. Installing MySQL on Linux 80
2.5. Installing MySQL on Mac OS X .82
2.6. Installing MySQL on NetWare .84
2.7. Installing MySQL on Other Unix-Like Systems .86
2.8. MySQL Installation Using a Source Distribution 89
2.9. Post-Installation Setup and Testing 106
2.9.1. Windows Post-Installation Procedures . 107
2.9.2. Unix Post-Installation Procedures . 107
2.9.3. Securing the Initial MySQL Accounts 118
2.10. Upgrading MySQL . 121
2.11. Downgrading MySQL . 136
2.11.1. Downgrading to 4.0 137
2.12. Operating System-Specific Notes . 138
2.13. Perl Installation Notes . 165
2.13.1. Installing Perl on Unix 165
2.13.2. Installing ActiveState Perl on Windows 166
2.13.3. Problems Using the Perl DBI/DBDInterface 166
3. MySQL Tutorial . 169
3.1. Connecting to and Disconnecting from the Server . 169
3.2. Entering Queries 170
3.3. Creating and Using a Database 172
3.4. Getting Information About Databases and Tables . 189
3.5. Using mysql in Batch Mode . 190
3.6. Examples of Common Queries 192
3.7. Queries from the Twin Project 198
3.7.1. Find All Non-distributed Twins 198
3.7.2. Show a Table of Twin Pair Status . 200
3.8. Using MySQL with Apache . 201
4. Using MySQL Programs 202
4.1. Overview of MySQL Programs . 202
4.2. Invoking MySQL Programs . 203
4.3. Specifying Program Options . 203
5. Database Administration 211
5.1. The MySQL Server and Server Startup Scripts . 211
5.2. Configuring the MySQL Server 221
5.2.1. mysqld Command-Line Options . 221
5.2.2. The Server SQL Mode 231
5.2.3. Server System Variables . 236
5.2.4. Server Status Variables . 262
5.3. The MySQL Server Shutdown Process . 271
5.4. General Security Issues . 272
5.5. The MySQL Access Privilege System 278
5.6. MySQL User Account Management 302
5.7. Disaster Prevention and Recovery . 317
5.8. MySQL Localization and International Usage 340
5.9. The MySQL Log Files 346
5.10. Running Multiple MySQL Servers on the Same Machine . 353
5.10.3. Using Client Programs in a Multiple-Server Environment 359
5.11. The MySQL Query Cache 359
6. Replication in MySQL . 365
6.1. Introduction to Replication . 365
6.2. Replication Implementation Overview 365
6.3. Replication Implementation Details . 366
6.4. How to Set Up Replication . 371
6.5. Replication Compatibility Between MySQL Versions . 375
6.6. Upgrading a Replication Setup 375
6.7. Replication Features and Known Problems 377
6.8. Replication Startup Options 380
6.9. Replication FAQ 388
6.10. Troubleshooting Replication . 393
6.11. Reporting Replication Bugs 394
7. MySQL Optimization 396
7.1. Optimization Overview . 396
7.2. Optimizing SELECTStatements and Other Queries 400
7.3. Locking Issues . 428
7.3.1. Locking Methods . 428
7.3.2. Table Locking Issues 430
7.4. Optimizing Database Structure 432
7.5. Optimizing the MySQL Server . 443
7.6. Disk Issues 450
7.6.1. Using Symbolic Links 451
8. MySQL Client and Utility Programs . 455
8.1. Overview of the Client-Side Scripts and Utilities 455
8.2. myisampack, the MySQL Compressed Read-only Table Generator . 457
8.3. mysql, the Command-Line Tool 462
8.3.1. mysql Commands 468
8.3.2. Executing SQL Statements from a Text File 471
8.3.3. mysql Tips . 471
8.4. mysqladmin, Administering a MySQL Server . 473
8.5. The mysqlbinlog Binary Log Utility 478
8.6. mysqlcc, the MySQL Control Center . 481
8.7. The mysqlcheck Table Maintenance and Repair Program 483
8.8. The mysqldump Database Backup Program 486
8.9. The mysqlhotcopy Database Backup Program . 493
9. Language Structure . 501
9.1. Literal Values 501
504
9.2. Database, Table, Index, Column, and Alias Names . 504
9.3. User Variables . 507
9.4. System Variables . 508
9.4.1. Structured System Variables 509
9.5. Comment Syntax 511
9.6. Treatment of Reserved Words in MySQL . 512
10. Character Set Support 516
10.1. Character Sets and Collations in General . 516
10.2. Character Sets and Collations in MySQL 517
10.3. Determining the Default Character Set and Collation . 518
10.4. Operations Affected by Character Set Support 528
10.4.1. Result Strings 528
10.4.2. CONVERT() . 528
10.4.3. CAST() . 529
10.4.4. SHOWStatements . 529
10.5. Unicode Support 530
10.6. UTF8 for Metadata . 531
10.7. Compatibility with Other DBMSs 532
10.8. New Character Set Configuration File Format 532
10.9. National Character Set . 532
10.11. Character Sets and Collations That MySQL Supports . 535
11. Column Types 543
11.1. Column Type Overview . 543

11.2. Numeric Types . 549
11.3. Date and Time Types 552
11.4. String Types 560
11.5. Column Type Storage Requirements 566
11.6. Choosing the Right Type for a Column . 567
11.7. Using Column Types from Other Database Engines 567
12. Functions and Operators . 569
12.1. Operators 569
12.2. Control Flow Functions . 577
12.3. String Functions . 579
12.3.1. String Comparison Functions . 591
12.4. Numeric Functions 594
12.4.1. Arithmetic Operators 594
12.4.2. Mathematical Functions 595
12.5. Date and Time Functions . 603
12.6. Full-Text Search Functions . 622
12.7. Cast Functions and Operators 629
12.8. Other Functions 632
12.9. Functions and Modifiers for Use with GROUP BYClauses . 646
12.9.1. GROUP BY(Aggregate) Functions 646
13. SQL Statement Syntax . 653
13.1. Data Manipulation Statements . 653
13.2. Data Definition Statements . 692
13.3. MySQL Utility Statements . 713
13.3.1. DESCRIBESyntax (Get Information About Columns) 713
13.3.2. USESyntax . 714
13.4. MySQL Transactional and Locking Statements 714
13.5. Database Administration Statements 719
13.5.1. Account Management Statements 719
13.5.2. Table Maintenance Statements 728
13.5.3. SETSyntax . 733
13.5.4. SHOWSyntax . 737
13.5.5. Other Administrative Statements . 753
13.6. Replication Statements 757
13.6.1. SQL Statements for Controlling Master Servers . 757
13.6.2. SQL Statements for Controlling Slave Servers . 759
13.7. SQL Syntax for Prepared Statements 767
14. MySQL Storage Engines and Table Types . 770
14.1. The MyISAMStorage Engine 772
14.2. The MERGEStorage Engine 779
14.2.1. MERGETable Problems . 781
14.3. The MEMORY(HEAP) Storage Engine . 782
14.4. The BDB(BerkeleyDB) Storage Engine . 784
14.4.1. Operating Systems Supported by BDB 784
14.4.2. Installing BDB . 785
14.4.3. BDBStartup Options . 785
14.4.4. Characteristics of BDBTables . 786
14.4.5. Things We Need to Fix for BDB 788
14.4.6. Restrictions on BDBTables 788

No comments:

Post a Comment

Lưu ý!!!

Cách download và đọc ebook | Cách sử dụng các file ._a, b | .001, 002
Do thời gian này mình khá bận rộn, nên không thể thường xuyên cập nhật ebook cũng như support cho các bạn được. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho 7pop.net nhé :-)
Lưu ý: đối với một số file pdf đòi pass hoặc mở không được, các bạn có thể dùng Adobe Reader để đọc thay cho Foxit Reader nhé!

Bạn đã xem qua những cuốn sách này chưa?