Tìm kiếm ebook:

Vd: giáo trình, kinh tế học, TOEIC, photoshop, lập trình C, tiểu thuyết...

Sunday, September 19, 2010

Kế toán quản trị - giáo trình và đề thi

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU..............................................................................................................5
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ.....................6
I. THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC...................................8
1. Cấu trúc và hoạt động của tổ chức...................................................................8


2.. Bản chất của kế toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh.........................9
3. Thông tin kế toán cần cho những người sử sụng khác nhau..........................10
4. Thông tin của kế toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh........................10
II. VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ............................................................11
III. PHÂN BIỆT KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ................12
1. Những điểm giống nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính............14
2.. Những điểm khác nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính............15
IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIỆP VỤ CƠ SỞ DÙNG TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ..............................................................................................................18
1. Thiết kế thông tin thành dạng so sánh được..................................................18
2. Phân loại chi phí.............................................................................................18
3. Trình bày mối quan hệ giữa các thông tin kế toán dưới dạng......................18
phương trình.........................................................................................................18
4. Trình bày thông tin dưới dạng đồ thị..............................................................18
CHƯƠNG II: CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ..................................................19
A. KHÁI QUÁT VỀ CHI PHÍ................................................................................19
B. PHÂN LOẠI CHI PHÍ........................................................................................19
I. PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG...........................19
1. Chi phí sản xuất...............................................................................................19
2. Chi phí ngoài sản xuất....................................................................................22
3. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ hạch toán lợi tức................23
II. PHÂN LOẠI CHI PHÍ SỬ DỤNG TRONG KIỂM TRA VÀ RA QUYẾT ĐỊNH.......................................................................................................................26
1. Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp..............................................................26
2. Chi phí chênh lệch (differential costs)...........................................................26
3. Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được.............................27
4. Chi phí chìm (Sunk costs)................................................................................27
III. PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ CỦA CHI PHÍ.....................28
2. Chi phí bất biến (Fixed sosts).........................................................................31
3. Chi phí hỗn hợp (Mixed costs)........................................................................34
IV. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH THEO KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ...........................................................................................40
1. Báo cáo kết quả kinh doanh theo Kế toán tài chính.....................................40
2. Báo cáo kết quả kinh doanh theo kế toán quản trị........................................41
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN.......................................................................................................................43
I. Ý NGHĨA.............................................................................................................43
II. NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA QUAN HỆ CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN...........................................................................................................43
1. Số dư đảm phí ( Contribution Margin)...........................................................43
2. Tỷ lệ số dư đảm phí........................................................................................44
3. Kết cấu chi phí................................................................................................45
4. Đòn bẩy kinh doanh (Operating Leverage)...................................................48
II. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA QUAN HỆ CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN ( CVP ).....................................................................................................49
1. Chi phí bất biến , sản lượng thay đổi..............................................................50
2. Chi phí khả biến và sản lượng thay đổi..........................................................50
3. Chi phí bất biến, giá bán và sản lượng thay đổi............................................50
4. Chi phí bất biến, Chi phí khả biến và sản lượng thay đổi.............................51
5. Chi phí bất biến, Chi phí khả biến, giá bán và sản lượng thay đổi...............51
6. Quyết định trong trường hợp đặc biệt............................................................52
III. PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN.......................................................................52
1. Xác định điểm hòa vốn...................................................................................52
2. Đồ thị điểm hòa vốn.......................................................................................54
3. Phân tích lợi nhuận thuần...............................................................................55
4. Số dư an toàn ( Margin of safety)...................................................................56
5. Phân tích kết cấu hàng bán và hòa vốn.........................................................57
CHƯƠNG IV: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH.................................................................59
I. KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH.......................59
1. Khái niệm Dự toán ngân sách........................................................................59
2. Mục đích của Dự toán ngân sách...................................................................59
II. TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH......................................................59
III. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH.................................................................................60
1. Dự toán tiêu thụ sản phẩm.............................................................................61
2. Dự toán sản xuất.............................................................................................62
3. Dự toán tồn kho thành phẩm..........................................................................62
4. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp......................................................62
5. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp...............................................................63
6. Dự toán chi phí sản xuất chung......................................................................63
7. Dự toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp......................................63
8. Dự toán tiền mặt.............................................................................................64
9. Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh............................................64
10. Bảng cân đối kế toán dự toán.......................................................................64
IV. VÍ DỤ MINH HỌA...........................................................................................65
CHƯƠNG V: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ.................................................73
I. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ..........................................................................................73
II. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH..........................................................................75
1. Phương pháp thay thế liên hoàn.....................................................................75
2. Phương pháp số chênh lệch............................................................................77
III. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ...............................................................78
1. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung khả biến.................................................................78
2. Phân tích sự biến động các khoản chi phí......................................................78
IV. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG.................83
1. Kế hoạch linh hoạt..........................................................................................83
2. Phân tích chi phí sản xuất chung....................................................................84
3. Chi phí bất biến và kế hoạch linh hoạt..........................................................86
CHƯƠNG VI: ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM....................................................................89
I. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHỦ YẾU ĐẾN CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ..........................................................................................................................89
1. Một số lý thuyết kinh tế căn bản trong quá trình định giá sản phẩm...........89
2. Vai trò của chi phí trong các quyết định về giá.............................................90
II. ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM SẢN XUẤT HÀNG LOẠT.......................................91
1. Phương pháp định giá toàn bộ........................................................................91
2. Phương pháp định giá trực tiếp.......................................................................92
3. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư.....................................................................................93
4. xác định tỷ lệ số tiền tăng thêm.....................................................................95
III. ĐỊNH GIÁ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT............................................97
IV. ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ.......................................................................................99
V. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM MỚI................................................................101
1. Thực nghiệm tiếp thị sản phẩm mới.............................................................101
2. Các chiến lược định giá................................................................................101
VI. ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO....................................................102
1. Các phương pháp định giá chuyển giao.......................................................102
2. Nguyên tắc định giá sản phẩm chuyển giao................................................103
CHƯƠNG VII: THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH................105
I. NHẬN DIỆN THÔNG TIN THÍCH HỢP........................................................105
1. Khái quát về quyết định kinh doanh ngắn hạn............................................105
2. Phân tích thông tin thích hợp........................................................................106
3. Chi phí chìm ( lặn, ẩn) là thông tin không thích hợp...................................106
4. Chi phí không chênh lệch là thông tin không thích hợp..............................108
II. ỨNG DỤNG THÔNG TIN THÍCH HỢP TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH...............................................................................................................................109
1. Quyết định loại bỏ hay tiếp tục kinh doanh.................................................109
2. Quyết định nên làm hay nên mua................................................................110
3. Quyết định nên bán hay tiếp tục sản xuất...................................................112
4. Quyết định trong điều kiện năng lực sản xuất giới hạn..............................113

GD2: PHÂN LOẠI CHI PHÍ

GD3: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

GD 4: BỘ PHẬN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN

GD 5: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ

GD 6: ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ

GD 7: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ C-V-P

GD 8: ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM

GD 9: PHÂN TÍCH TTTH QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH NGẮN HẠN

GD10: PHÂN TÍCH TTTH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ LÂU DÀI

GD 11: ÔN TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1 comment:

Lưu ý!!!

Cách download và đọc ebook | Cách sử dụng các file ._a, b | .001, 002
Do thời gian này mình khá bận rộn, nên không thể thường xuyên cập nhật ebook cũng như support cho các bạn được. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho 7pop.net nhé :-)
Lưu ý: đối với một số file pdf đòi pass hoặc mở không được, các bạn có thể dùng Adobe Reader để đọc thay cho Foxit Reader nhé!

Bạn đã xem qua những cuốn sách này chưa?