Tìm kiếm ebook:

Vd: giáo trình, kinh tế học, TOEIC, photoshop, lập trình C, tiểu thuyết...

Monday, January 10, 2011

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán MISA 7.9

MISA là một phần mềm kế toán được viết riêng cho nghiệp vụ kế toán tại Việt Nam. Ưu điểm của phần mềm là có giao diện tiếng Việt dễ sử dụng.
phan mem ke toan
các chức năng của MISA 7.9Mục lục:

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU .................................................................................................................. 8
CÁCH ĐỌC TÀI LIỆU ................................................................................................. 9
BẢNG KÊ KÝ HIỆU, KIỂU CHỮ SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU........................ 10
KHỞI ĐỘNG PHẦN MỀM, TẠO LẬP & MỞ CƠ SỞ DỮ LIỆU.......................... 11
1. Khởi động phần mềm MISA-SME phiên bản 7.9 .....................................12
2. Tạo dữ liệu mới ............................................................................................13
3. Mở dữ liệu.....................................................................................................21
4. Giới thiệu tổng quan về phần mềm............................................................22
MENU CHÍNH CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG......................................... 25
I. MENU TỆP...................................................................................................26
1. Mở dữ liệu........................................................................................... 26
2. Đóng dữ liệu........................................................................................ 26
3. Thông tin về dữ liệu ............................................................................ 26
4. Bảo trì dữ liệu...................................................................................... 27
5. Xuất khẩu dữ liệu................................................................................ 28
6. Nhập khẩu dữ liệu ............................................................................... 30
7. In báo cáo ............................................................................................ 31
8. Kết thúc ............................................................................................... 34
II. MENU SOẠN THẢO .................................................................................35
1. Nhập số dư ban đầu............................................................................. 36
2. Hệ thống tài khoản .............................................................................. 38
3. Khách hàng ......................................................................................... 41
4. Nhà cung cấp....................................................................................... 44
5. Vật tư - hàng hoá - dịch vụ.................................................................. 45
6. Nhân viên ............................................................................................ 49
7. Phòng ban............................................................................................ 53
8. Công việc ............................................................................................ 54
9. Mã thống kê ........................................................................................ 57
10. Thiết lập báo cáo tài chính ................................................................ 58
2
11. Nhập khẩu danh mục từ Excel...........................................................61
12. Mẫu chứng từ.....................................................................................63
13. Viết thư ..............................................................................................64
14. Tìm kiếm............................................................................................66
III. MENU HỆ THỐNG..................................................................................69
1. Ngày hạch toán ....................................................................................69
2. Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô ......................................................................70
3. Thay đổi mật khẩu ...............................................................................71
4. Người dùng ..........................................................................................72
5. Nhóm người dùng ................................................................................74
6. Nhật ký truy nhập ................................................................................77
7. Nhắc việc .............................................................................................77
8. Danh mục các loại tiền.........................................................................78
9. Điều khoản thanh toán .........................................................................80
10. Phương thức vận chuyển....................................................................82
11. Tuỳ chọn ............................................................................................84
IV. MENU NGHIỆP VỤ..................................................................................95
1. PHÂN HỆ BÁN HÀNG ...............................................................................96
1.1 Hoá đơn bán hàng ..............................................................................97
1.2 Hoá đơn bán lẻ .................................................................................101
1.3 Hàng bán trả lại/ Giảm giá...............................................................102
1.4 Báo giá .............................................................................................102
1.5 Đơn đặt hàng....................................................................................103
1.6 Thu tiền khách hàng.........................................................................104
1.7 Thanh toán bằng thẻ tín dụng ..........................................................107
1.8 Bù trừ công nợ .................................................................................108
1.9 Thông báo công nợ ..........................................................................110
1.10 Tính lãi nợ quá hạn ........................................................................111
1.11 Thuế đầu ra ....................................................................................113
1.12 Khách hàng ....................................................................................114
3
1.13 Nhóm khách hàng ......................................................................... 114
1.14 Loại khách hàng ............................................................................ 116
1.15 Vật tư - Hàng hoá - Dịch vụ.......................................................... 118
1.16 Cập nhật giá bán theo nhóm khách hàng ...................................... 118
1.16 Viết thư.......................................................................................... 119
2. PHÂN HỆ MUA HÀNG............................................................................120
2.1 Đơn mua hàng ................................................................................. 121
2.2 Hoá đơn mua hàng .......................................................................... 123
2.3 Hàng mua trả lại/ Giảm giá hàng mua. ........................................... 125
2.4 Liệt kê đơn mua .............................................................................. 125
2.5 Trả tiền nhà cung cấp ...................................................................... 126
2.6 Bù trừ công nợ................................................................................. 128
2.7 Thuế đầu vào................................................................................... 129
2.8 Nhà cung cấp................................................................................... 129
2.9 Nhóm nhà cung cấp......................................................................... 129
2.10 Loại nhà cung cấp ......................................................................... 130
2.11 Vật tư - hàng hoá - dịch vụ............................................................ 130
2.12 Viết thư.......................................................................................... 130
3. PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHO......................................................................131
3.1 Nhập kho ......................................................................................... 132
3.2 Xuất kho.......................................................................................... 135
3.3 Chuyển kho nội bộ .......................................................................... 136
3.4 Lắp ráp tháo dỡ ............................................................................... 138
3.5 Điều chỉnh hàng tồn kho ................................................................. 139
3.6 Cập nhật giá nhập kho thành phẩm................................................. 141
3.7 Cập nhật giá xuất kho...................................................................... 143
3.8 Tính giá bán .................................................................................... 144
3.9 Số dư ban đầu của VTHH đích danh .............................................. 145
3.10 Sắp xếp thứ tự chứng từ nhập xuất ............................................... 146
3.11 Tự động sinh chứng từ lắp ráp ..................................................... 147
4
3.12 Đổi phương pháp tính giá ..............................................................148
3.13 Vật tư - hàng hoá - dịch vụ ...........................................................149
3.14 Nhóm vật tư hàng hoá...................................................................149
3.15 Kho vật tư .....................................................................................151
4. PHÂN HỆ QUẢN LÝ QUỸ ......................................................................153
4.1 Phiếu thu ..........................................................................................154
4.2 Phiếu chi ..........................................................................................156
4.3 Sổ quỹ ..............................................................................................157
4.4 Khách hàng ......................................................................................158
4.5 Nhà cung cấp ...................................................................................158
4.6 Nhân viên.........................................................................................158
5. PHÂN HỆ NGÂN HÀNG..........................................................................159
5.1 Phát hành séc ...................................................................................160
5.2 Nộp tiền vào tài khoản.....................................................................162
5.3 Thẻ tín dụng.....................................................................................164
5.4 Chuyển tiền......................................................................................164
5.5 Thanh toán trực tuyến ......................................................................166
5.6 Đối chiếu với ngân hàng ..................................................................167
5.7 Khách hàng ......................................................................................169
5.8 Nhà cung cấp ...................................................................................169
5.9 Nhân viên.........................................................................................169
6. PHÂN HỆ TIỀN LƯƠNG.........................................................................170
6.1 Chấm công .......................................................................................170
6.2 Tính lương .......................................................................................172
6.3 Bảng lương.......................................................................................173
6.4 Trả lương .........................................................................................174
6.5 Thanh toán bảo hiểm, thuế...............................................................175
6.6 Nhân viên.........................................................................................177
6.7 Phòng ban ........................................................................................177
6.8 Khoản lương ....................................................................................177
5
6.9 Nhóm lương .................................................................................... 180
6.10 Bảng thiết lập phân bổ tiền lương ................................................. 182
6.11 Bảng thuế thu nhập ....................................................................... 184
6.12 Viết thư.......................................................................................... 186
7. PHÂN HỆ TÀI TẢN CỐ ĐỊNH................................................................ 187
7.1 Khấu hao tài sản cố định ................................................................. 188
7.2 Ghi tăng tài sản cố định................................................................... 189
7.3 Ghi giảm tài sản cố định ................................................................. 191
7.4 Đánh giá lại tài sản cố định............................................................. 192
7.9 Phòng ban........................................................................................ 193
7.6 Khai báo tài sản cố định.................................................................. 193
7.7 Loại tài sản cố định ......................................................................... 198
8. PHÂN HỆ THUẾ .......................................................................................201
8.1 Thuế đầu vào................................................................................... 202
8.2 Thuế đầu ra...................................................................................... 202
8.3 Khấu trừ thuế................................................................................... 202
8.4 Nộp thuế.......................................................................................... 202
8.5 Kê khai thuế .................................................................................... 203
8.6 Các khoản thuế................................................................................ 203
8.7 Bảng thuế suất................................................................................. 205
9. PHÂN HỆ GIÁ THÀNH ...........................................................................208
9.1 Phân bổ chi phí................................................................................ 209
9.2 Sản phẩm dở dang đầu kỳ ............................................................... 209
9.3 Chi phí phát sinh trong kỳ............................................................... 210
9.4 Sản phẩm dở dang cuối kỳ .............................................................. 211
9.5 Giá thành sản phẩm......................................................................... 211
9.6 Giá thành đơn chiếc ........................................................................ 211
9.7 Bảng phân tích chi phí .................................................................... 212
9.8 Công việc ........................................................................................ 212
9.9 Giai đoạn ......................................................................................... 212
6
9.10 Chi phí............................................................................................214
10. PHÂN HỆ HỢP ĐỒNG...........................................................................216
10.1 Hợp đồng .......................................................................................217
10.2 Loại hợp đồng................................................................................219
10.3 Theo dõi tình trạng hợp đồng.........................................................220
10.4 Liệt kê chứng từ theo hợp đồng.....................................................220
11. PHÂN HỆ SỔ CÁI...................................................................................222
11.1 Chứng từ nghiệp vụ khác...............................................................223
11.2 Lập chứng từ ghi sổ .......................................................................225
Vào menu Nghiệp vụ\Sổ cái\Lập chứng từ ghi sổ.................................226
- Nhấn nút “Thêm” để lập chứng từ mới. ..............................................226
- Chọn thời điểm lấy dữ liệu để lập chứng từ ghi sổ. ............................226
- Chọn loại chứng từ ..............................................................................226
- Nhập diễn giải cho nội dung chứng từ ghi sổ......................................226
- Nhập ngày , số của chứng từ ghi sổ.....................................................226
- Nhất nút “Cất giữ”...............................................................................226
11.3 Kết chuyển lãi lỗ ............................................................................226
11.4 Nhập số dư ban đầu .......................................................................227
11.5 Xử lý chênh lệch tỷ giá cuối kỳ .....................................................228
11.6 Xử lý chênh lệch tỷ giá tức thời.....................................................229
11.7 Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ ......................................................229
11.8 Khoá sổ/ Bỏ khoá sổ kỳ kế toán ....................................................231
11.9 Hệ thống tài khoản.........................................................................232
11.10 Tài khoản kết chuyển...................................................................232
11.11 Tài khoản ngầm định ...................................................................234
V. MENU BÁO CÁO.....................................................................................235
VI. MENU CỬA SỔ.......................................................................................236
1. Xếp lớp...............................................................................................236
2. Dàn phẳng..........................................................................................236
3. Đóng tất..............................................................................................236
VII. MENU TRỢ GIÚP.................................................................................237
7
1. Nội dung trợ giúp .............................................................................. 237
2. Tìm theo chỉ mục .............................................................................. 237
3. Trang Web của MISA....................................................................... 237
4. Giới thiệu MISA JSC ........................................................................ 237
5. Đặt hàng và đăng ký sử dụng............................................................ 237
6. Bản quyền ......................................................................................... 237
SAO LƯU, PHỤC HỒI, CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU ................................................ 238
1. Sao lưu dữ liệu............................................................................................238
2. Phục hồi dữ liệu..........................................................................................240
3. Chuyển đổi dữ liệu.....................................................................................241
3.1 Chuyển đổi từ 7.1 lên 7.9 ................................................................ 241
3.2 Chuyển đổi từ 7.5 lên 7.9 ................................................................ 242
3.3 Tự động nâng cấp............................................................................ 242

2 comments:

Lưu ý!!!

Cách download và đọc ebook | Cách sử dụng các file ._a, b | .001, 002
Do thời gian này mình khá bận rộn, nên không thể thường xuyên cập nhật ebook cũng như support cho các bạn được. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho 7pop.net nhé :-)
Lưu ý: đối với một số file pdf đòi pass hoặc mở không được, các bạn có thể dùng Adobe Reader để đọc thay cho Foxit Reader nhé!

Bạn đã xem qua những cuốn sách này chưa?